دانلود کتاب آموزش جامع وردپرس شبکه

  • نویسنده : بابک رستمی
  • ۲۹ شهریور ۱۳۹۴
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

سلام دوستان

دانلود کتاب آموزش جامع وردپرس شبکه

درباره کتاب:

نویسنده:مایکا اسپاین-اندرا

ترجمه:حامدتکمیل-علی حاج محمدی

زبان:فارسی

تعداد صفحه ها:۴۴

قسمت هایی از این کتاب را مرور می کنیم،برای دانلود کتاب آموزش جامع وردپرس شبکه از باکس دانلود استفاده کنید.

ﺳﺎﺧﺘﻦ وردپرس ﺷﺒﻜﻪ

اﻛﻨﻮن آﻣﺎده ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ .ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺑﺨﺶ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﺷﺒﻜﻪ در ﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳ ﺖ وردﭘﺮس اﺑﺘﺪا ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ  را ﺑﺎز ﻛﺮده و ﺧﻂ wp-config.php آن را ﺑﻪ وردﭘﺮس اﻋﻼم ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺎﻳﻞ wp-config.php ﻓﺎﻳﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ وردﭘﺮس ﻳﻌﻨﻲ  درج ﻛﻨﻴﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻓﺎﻳﻞ /* That’s all. stop editing! Happy blogging. */ زﻳﺮ را درﺳﺖ در ﺑﺎﻻي ﻋﺒﺎرت  ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد include ﻳﺎ require ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺷﻤﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﻻ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ، ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺪ ﺟﺪﻳﺪ را درﺳﺖ ﺑﺎﻻي اوﻟﻴﻦ ﺧﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ درج ﻛﻨﻴﺪ  .
ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺪي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺎﻳﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت درج ﺷﻮد  :

در ﻧﻬﺎﻳ ﺖ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻳﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﺧﻮاﻫ ﻴﻢ داﺷﺖ .اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻮق ﺳﺒﺐ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي وﻳﮋﮔﻲ ﭼﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .

ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺷﺒﻜﻪ
(Network Setup) ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وردﭘﺮس رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ و از ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺰار ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺨﺶ راه اﻧﺪازي ﺷﺒﻜﻪ ﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه را ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ  .
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﺎم ﺧﻮش آﻣﺪ از ﻃﺮف وردﭘﺮس ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ و ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻮع ﺷﺒﻜﻪ اي را ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد آن ﻫﺴﺘﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎ ﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺶ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺷﺒﻜﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ب ﻛ  .
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﻴﺪ ﻛﻪ آدرس اﻳﻤﻴﻞ ﻣﻨﺪرج ﻫﻤﺎن آدرس اﻳﻤﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺎرﺑﺮي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮ د ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺒﻜﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .در اداﻣﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ دﻛﻤﻪ دﺧﻴﺮه را ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺎوي ﺳﻪ ﮔﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ  .
ﮔﺎم ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺷﺒﻜﻪ
ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﮔﺎم ﺿﺮورﻳﺴﺖ و ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ آن را ﺗﻤﺎﻣﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ  .

 اﻳﺠﺎد  blogs.dir 
. ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺎﻳﺖ اﺻﻠﻲ از آن ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي آﭘﻠﻮد ﺷﺪه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد blogs.dir اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .اﻣﺎ ﺗﻤﺎم زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺖ wp-content/uploads/ ﺳﺎﻳﺖ اﺻﻠﻲ ﻛﻤﺎﻛﺎن از ﻫﻤﺎن ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺘﻲ آﭘﻠﻮد ﻓﺎﻳﻞ در ورﭘﺮس ﻳﻌﻨﻲ  ذﺧﻴﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ در آن ﻋﻼﻣﺖ # ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﻨﺎﺳﻪ wp-content/blogs.dir/#/files/ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﻣﺴﻴﺮ  ،ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .
ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺠﻮز دارﻳﺪ، اﻳ ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻣﺎن uploads ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪ blogs.dir ﻣﺠﻮز ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن اﺳﺖ  .
 

افزودن چند خط به wp-config.php

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه در اﺑﺘﺪاي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ وردﭘﺮس اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﻛﺪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ وردﭘﺮس در ﺣﻴﻦ ﻧﺼﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﻄﻮط ﺑﺎ ﻛﺪ ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺎك ﻛﺮدن ﭼﻴﺰي ﻛﻨﻴﺪ  .

ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ و دﻟﻴﻞ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺼﺐ در زﻳﺮ داﻣﻨﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻳﻜﺘﺎي اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮايﺷﻤﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در  ، ﻳﺎ زﻳﺮ ﭘﻮﺷﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﻴﺖ ﻓﺎﻳﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت درج ﺷﻮد  .
 ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎزي ﻓﺎﻳﻞ .htaccess 
وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از .htaccess ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺼﺐ در زﻳﺮ داﻣﻨﻪ ﻳﺎ زﻳﺮ ﭘﻮﺷﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﺮاي ﻓﺎﻳﻞ  ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺎوي ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻳﺮ .htaccess آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ از ﻗﺒﻞ از وﺟﻮد وﻳﮋﮔﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻳﻜﺘﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮده اﻳﺪ ﻓﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

اطلاعات دانلود

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

افزایش امنیت سایت
ارتباط با ما مستروب از طریق تلگرام